A D V O K  T N  K A N C E L
Služby poskytované advokátní kanceláří
I T   P R Á V O
 A U T O R S K     P R  V O
C O M P L I A N C E
P R Á V N Í
Š K O L E N Í
P R A X E     
G E N E R Á L N Í
Při   poskytování   právní   podpory   v   rámci   práva   ICT   čerpáme   z   celé   řady   zkušeností   získaných   v   rámci   projektů   našich kleintů   s   vývojem   softwaru,   včetně   analýzy   licenčních   podmínek,   provádíme   analýzu   vnitřních   procesů   z   pohledu ochrany   osobních   údajů,   kybernetické   bezpečnosti   a   dalších   zákonných   povinností,   včetně   identifikace   rizik   a   návrhů řešení. Poskytujeme   také   podporu   v   souvislosti   s   dodáváním   a   implementací   informačních   systémů,   služby   v   rámci   transakcí   v oblasti   informačních   technologií.   Převzetí   zastoupení   v   rámci   soudních   sporů   Poradenství   v   oblasti   ICT   outsourcingu Analýza    veškerých    aspektů    cloud    computingu,    včetně    sektorové    právní    úpravy    (bankovnictví,    pojišťovnictví, zdravotnictví)   Dále   jsme   schopni   poskytovat   služby   v   oblasti   regulaci   médií   a   telekomunikací   a   v   oblasti   elektronické komunikace vůbec.
V   rámci   práva   autorského,   resp.   duševního   provádíme   analýzy   a   sepis   smluv   a   licenčních   podmínek   k   autorským dílům a dalším předmětům duševního vlastnictví. Provádíme   rešerše   ochranných   známek,   registrace   a   zastupování   v   souvisejících   řízeních   před   českým   Úřadem průmyslového    vlastnictví,    stejně    tak    jako    před    EUIPO.    Zastupujeme    při    obraně    proti    padělání,    vymáhání    práv duševního vlastnictví včetně ochranných známek.   Poskytujeme služby v oblasti ochrany databází a služby na poli odpovědnosti poskytovatelů internetových služeb.
V   rámci   služeb   compliance   poskytujeme   obchodním   společnostem   služby   spočívající   v   monitofingu,   analýze   jejich obchodních a souvisejících činností, které porovnáváme s účinnými právními předpisy a narovnáváme jejich nesoulad. Poskytujeme   služby   při   uvádění   nových   produktů,   výrobků   nebo   služeb   na   trh.Navrhujeme   řešení,   jak   splnit   regulatorní požadavky.   Zavádíme   vnitřní   předpisové   základy   společností.   Komunikujeme   s   dohledovými   nebo   dozorovými   orgány, zejména tedy s orgány státní správy a Českou národní bankou. Jsme schopni provádět také investigativní služby ve spolupráci s našimi IT speciality.
Pro   naše   klienty   také   zařizujeme   právní   školení   na   nejrůznější   témata   z   různých   právních   oblastí,   a   to   od   obecného právního přehledu, pracovního práva, zásad ochrany osobních údajů až po trestněprávní důsledky jedání. Školení   obvykle   probíhá   v   sídle   klienta   nanejvýš   po   skupince   15   zúčastněných   zaměstnanců.   Pokud   chce   klient   provést školení mimo své prostory, probíhá v naší kaceláři nebo po předchozí dohodě i na jiném místě. Školení   trvá   od   4   do   8   hodin.   A   cena   se   určuje   za   celý   tento   školící   celek   dohodu   s   klientem.   Po   školení   je   vystaven certifikát o jeho absolvování.
I   když   se   naše   advokátní   kancelář   specializuje   zejména   na   shora   uvedené   oblasti,   neznamené   to,   že   nedokáže nabidnout nebo zajistit služby další. Poskytujeme totiž všeobecné právní poradenství našim kleintů z řad obchodnídch korporací, tak i jednotlivcům. Sepis jakékoli smlouvy, zastupování v řízení, sepis žaloby nebo jiného podání nám nečiní potíž. Poskytujeme také právní školení.
Mezi   naše   klienty   patří   jedna   z   nejvýznamněších   pojišťoven   na   české   trhu,   a   proto   rozumíme   do   nejmenšího   detailu   i oblasti regulace pojišťovnictví. S   našimi   partnery   z   oblasti   IT   technologií   umíme   také   zajistit   služby   v   rámci   odhalování   pojistných   podvodů,   a   to   ať   již podvodů     pácháných     z     řad     pojištěných     osobob,     tak     z     řad     zaměstnanců     pojišťoven     nebo     pojišťovacích zprostředkovatelů. Zastupujeme   klienty   v   rámci   licenčních   řízení   před   ČNB,   v   rámci   sporů   z   pojistných   smluv.   Poskytujeme   komplexní právní poradentsví.
V   oblasti   ochrany   osobních   údajů   máme   za   sebou   realizaci   rozsáhlých   projektů   ať   již   u   klientů   z   řad   pojišťovnictví, informačních technologií, tak ostatních korporací. Natavíme   Vaše   interní   prostředí,   webové   stránky,   služby   a   související   záležitosti   tak,   aby   byly   v   souladu   s   právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Osobní údaje umíme také společně s našimi IT odborníky velice dobře ochránit a prověřit jejich bezpečnost.
C E N A P R  V N  C H S L U  E B